Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Prospekt reklamowy DEFUM

  Folder reklamy DEFUM dla zagranicznych klientów. Przedstawia kilka flagowych produktów zakładu.
  Strona 5/22
  Model WFB 80

  Za udostępnienie materiału serdeczne podziękowania dla Dariusza W. Nelle’go.

  Więcej
 • Prospekt reklamowy DEFUM

  Folder reklamy DEFUM dla zagranicznych klientów. Przedstawia kilka flagowych produktów zakładu.
  Strona 4/22

  Za udostępnienie materiału serdeczne podziękowania dla Dariusza W. Nelle’go.

  Więcej
 • Prospekt reklamowy DEFUM

  Folder reklamy DEFUM dla zagranicznych klientów. Przedstawia kilka flagowych produktów zakładu.
  Strona 3/22

  Za udostępnienie materiału serdeczne podziękowania dla Dariusza W. Nelle’go.

  Więcej
 • Prospekt reklamowy DEFUM

  Folder reklamy DEFUM dla zagranicznych klientów. Przedstawia kilka flagowych produktów zakładu.
  Strona 2/22

  Za udostępnienie materiału serdeczne podziękowania dla Dariusza W. Nelle’go.

  Więcej
 • Prospekt reklamowy DEFUM

  Folder reklamy DEFUM dla zagranicznych klientów. Przedstawia kilka flagowych produktów zakładu.
  Strona 1/22

  Za udostępnienie materiału serdeczne podziękowania dla Dariusza W. Nelle’go.

  Więcej
 • Po wykluczeniu dr. Piwowara z B. B.

  Artykuł pochodzi z czasopisma „Polonia” z 28 czerwca 1935 roku.

  Echa rozłamu w radzie m. Dąbrowy

  Ostatnie wypadki, jakie rozegrały się na terenie rady miejskiej w Dąbrowie Górniczej. rzucają charakterystyczne światło na stosunki, panujące w B. B.

  Rozłam, dokonany, jak o tem pisali­śmy, na skutek równicy zdań, przy wyborze prezydenta miasta, odsłonił o wie­le ciekawsze rzeczy, bo różnice zdań radnych, na sprawy samorządowe wogóle. Wypadki te, naszem zdaniem, za­ważą b. poważnie na dalszych losach go­spodarki Dąbrowy. Bezpośrednio po głośnem posiedzeniu rady miejskiej, na któ­rej miano wybrać prezydenta miasta, ukazał się oficjalny komunikat B. B., tre­ści następującej:

  Prezydium Rady Powiatowej B. B. W. R., pow. będzińskiego komunikuje, że dr. Adam Piwowar został skreślony z listy bezpartyjnego bloku współpracy z rządem i klubu radnych B.B.W.R. w Dąbrowie.

  Wobec powyższego, za wszelkie poczynania, dra Adama Piwowara o charakterze politycznym i społecz­nym, bezpartyjny blok nic ponosi żad­nej odpowiedzialności.

  Rada Powiatowa 13.13.W.R., pow. bę­dzińskiego wr Sosnowcu: J. Kaczkowski.

  Za kilka dni jednak w prasie, jako od­powiedź na powyższy komunikat, ukaza­ło się oświadczenie dr Piwowara, któ­re było prawdziwą rewelacją, a wśród sfer politycznych i samorządowych wy­wołało niecodzienną sensację. Oświadczenie to brzmi:

  1) Oświadczenie p. Kaczkowskiego o skreśleniu mnie z listy członków B. B. i W. R. było mocno spóźnione, gdyż jesz­cze w maju br. na znak protestu przeciw­ko stosowanym przez B.B.W.R. w Zagłę­biu metodom porzuciłem Klub radnych B.B.W.R. w Dąbrowie Górniczej, a następnie pismem z dnia 5 czerwca br., skierowanem do prezesa grupy regional­nej B.B.W.R. województwa kieleckiego, dr. W. Gosiewskiego zerwałem ostatnią nić ideową, wiążącą mnie z władzami B.

  2) Do opuszczenia szeregów B. B. W. R. skłoniło mnie stwierdzenie przejawia­jącego się coraz bardziej braku wszelkie­go krytycyzmu w szeregach B.B.W.R., oraz objawy serwilizmu, strachu wobec władz i zanik godności własnej. Oświad­czam, że zawsze walcząc w obronie wol­ności pracy społecznej, nie mogłem się pogodzić z nlelojalnem metodami, stosowanemi przez władze B.B.W.R.

  Jak widać z tego, dr. Piwowar zajął b. odważne stanowisko, którego dalszych następstw trudno narazić przewidzieć. Jeżeli chodzi o porachunki partyjne człon­ków, to mało one obchodzą szerszy ogół. Najważniejszem jednak jest pytanie, co na tem zyska, lub straci miasto, a raczej jego mieszkańcy. Zostało stwierdzone, że rozłam dokonany został na skutek walki o fotel prezydenta, a więc o dobrze płat­ną posadę; dla mieszkańców obojęmem jest do pewnego stopnia, kto będzie brał pensję, a ważniejsze, za co będzie brać. Od energji , znajomości gospodarki miej­skiej przez prezydenta, zależny jest bo­wiem w znacznej mierze dobrobyt mieszkańców. W tym wypadku trudno powie­dzieć, kto byłby lepszym, a ściślej, pożytecznym. Stwierdzić należy jednak fakt, że według ogólnego zdania, dr. Piwowar jest bardziej popularny.

  Rozłam w radzie dąbrowskiej spowo­dował pewne przesunięcia i przegrupo­wania sił, stwarzając nową większość, co jak już zaznaczyliśmy, nie pozostanie bez wpływu na gospodarkę.

  Po pierwszym akcie walki nastąpił okres odpoczynku i wyczekiwania na de­cyzję władz, której dotąd brak. Jaka ona będzie, nikt jeszcze nie nic, w każdym bądź razie w tej chwili miasto, które nic musząc płacić pensji prezydentowi, za­oszczędzi kilkanaście tysięcy złotych.

  Dalsze losy gospodarki miejskiej w Dąbrowie, oraz głowy miasta, stanowią zagadkę.

  Więcej
 • Towarzystwo poszukiwaczy skarbów

  Artykuł z czasopisma „Polonia”  z 29 grudnia 1935 roku.
  Na czele organizacji stanął… kelner

  Legend o zakopanych skarbach jest tysiące. Odważni poszukiwacze przygód rozczytu­ją się z zamiłowaniem w starych legendach, czasami często stwarzają nowe, rozpowszech­niają wieści o ukrytych lub zakopanych skarbach. U nas w Zagłębiu dało się również już usłyszeć o dokonywanych tajemniczych wy­prawach, celem odszukania ukrytych skar­bów.     Jakiemi wynikami cieszyły się te wyprawy -narazie nie wiemy.

  Obecnie dowiadujemy się. że na terenie Sosnowca z oddziałem w Dąbrowie zawiąza­ło się specjalne „Towarzystwo Poszukiwaczy Skarbów”. Na czele tego towarzystwa stanął podobno jeden i kelnerów sosnowieckich. Towarzystwo posiada własne aparaty, które rzekomo mają wskazywać miejsce, gdzie się znajduje w ziemi złoto czy inny wartościowy metal. Pierwszą, zbiorową wyprawę, członko­wie tego towarzystwa urządził w okolicę Okradzionowa, do stojącej przy drodze ka­pliczki św. Antoniego. Legenda bowiem głosiła, że właśnie tam pod kapliczka znajdują się ukryte złote talary.

  Poszukiwaczy złotych talarów spotkała jednak przykra przygoda. Mianowicie mieszkańcy Okradzionowa i Sław­kowa dowiedziawszy się o wizycie poszuki­waczy skarbów wyszli na ich spotkania z mocnemi dragami i takie im lanie urządzili, że długo będą pamiętać i już drugi raz szu­kać skarbów pod figurą na pewno nie będą.

  Przed dwu laty w Zagłębiu głośny był nienzany nikomu czarodziej – różdżkarz, który wypłynął na Piaskach pod Sosnowcom. Za pomocą swej czarodziejskiej  różdżki miał od­szukać miejsce zakopanych skarbów.

  Czy odszukał? Gorączką złota ogarnia niemałe zastępy ludzi, którzy łudzą się, że poszukiwania ich odniosą w końcu skutek. To też kroniki policyjne dość często notują wy­stępy poszukiwaczy, którzy nocami przeróż­nie szukają urojonych skarbów. Są to ludzie chorzy, lub naiwni, którzy zwykle padają ofiarami oszustów. Dziś nikt już nie zakopuje pieniędzy w ziemi.

   

   

   

  Więcej
 • Dziecko pod samochodem

  Artykuł z czasopisma „Polonia”  z 30 marca 1935 roku.

  W dniu 28 bm. na ulicy 1 Maja w Dąbrowie Gór­niczej przebiegający przez jezdnię 12-etni Stanisław Szota, zam w Dąbrowie, przy ul. Konopnickiej 16, wskutek własnej nieostroż­ności został uderzony wachlarzem przejedżającego samochodu półciężarowego, należą­cego do zarządu miejskiego w Dąbrowie.  Szota odniósł lekkie okaleczenia głowy.

   

   

   

  Więcej
 • Na froncie pracy w Zagłębiu

  Artykuł z czasopisma „Polonia”  z 30 marca 1935 roku.

  Obniżka płac, lecz więcej dniówek

   

  Zieleniewski w Dąbrowie obniża

  Naskutek konferencji w inspektoracie pracy, fabryka Zieleniewskiego w Dąbrowie zgodziła się na powołanie komisji z robotników, która będzie badać każdorazowo konieczność zmiany płac. Proponowane przez zarząd fabryki stawki będzie  uzgadniać bezpośrednio z robotnikami i  zamiast redukcyj, stosować będzie 3-mies.  urlopy turnusowe.

   

  Więcej
 • Umysłowo chora dziewczynka błąkała się w Ząbkowicach

  Artykuł z czasopisma „Polonia” z 30 lipca 1935

  Na terenie Zagłębia błąkała się przez kilka dni kilkunastoletnia dziewczynka, sprawiająca wrażenie umysłowo chorej.
  Dziewczynką zainteresowała się wreszcie gmina i umieściła ją w domu starców.
  Dziewczynka twierdzi że nazywa się Zofia Bednarska i pochodzi rzekomo z
  Aleksandrji. Pozatem twierdzi ona, że ma  cztery siostry: Gertrudę, Janinę, Władysławę i Fredysławę.
  Dziewczynka ma włosy krotko ostrzyżone; ubrana jest w czerwoną sukienkę i męską marynarkę, na nogach ma podarte buciki. Gdyby kto cokolwiek wiedział o zagubionej dziewczynce winien zawiadomić o tem najbliższy posterunek policji.

  Więcej
 • Uczniowie SP7 - klasa IB

  Uczniowie Klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 w Dąbrowie Górniczej w latach 1955-56. Wychowawczynią klasy była pani Halina Kolera.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Uczniowie SP7

  Uczniowie Klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 w Dąbrowie Górniczej w latach 1955-56. Wychowawczynią klasy była pani Halina Kolera

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Uczniowie SP7

  Uczniowie Klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 w Dąbrowie Górniczej w latach 1955-56. Wychowawczynią klasy była pani Halina Kolera.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Uczniowie SP7

  Uczniowie Klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 w Dąbrowie Górniczej w latach 1955-56. Wychowawczynią klasy była pani Halina Kolera. W tle kamienica na Augustynika 3

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Uczniowie SP7

  Uczniowie Klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 w Dąbrowie Górniczej w latach 1955-56. Wychowawczynią klasy była pani Halina Kolera

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Defum - produkcja

  Niezwykłe zdjęcia z hali produkcyjnej Defum. Które to mogą być lata? Może ktoś rozpoznaje się na zdjęciu?

  Za udostępnienie zdjęć serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5060elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij