Posiadasz zdjęcia z Dąbrowy Górniczej?


Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek dąbrowskie archiwalia. Zachęcam również do kontaktu tych z Państwa, którzy mają wiedzę o firmach, osobach, stowarzyszeniach etc. z naszego miasta. Mechanizm strony umożliwia samodzielne dodawanie informacji. Każdy może zostać Redaktorem Dawnej Dąbrowy !
Więcej

Ostatnio dodane

 • Prospekt reklamowy DEFUM

  Folder reklamy DEFUM dla zagranicznych klientów. Przedstawia kilka flagowych produktów zakładu.
  Strona 7/22
  Model WFC 90

  Za udostępnienie materiału serdeczne podziękowania dla Dariusza W. Nelle’go.

  Więcej
 • Prospekt reklamowy DEFUM

  Folder reklamy DEFUM dla zagranicznych klientów. Przedstawia kilka flagowych produktów zakładu.
  Strona 6/22
  Model WFB 80

  Za udostępnienie materiału serdeczne podziękowania dla Dariusza W. Nelle’go.

  Więcej
 • Prospekt reklamowy DEFUM

  Folder reklamy DEFUM dla zagranicznych klientów. Przedstawia kilka flagowych produktów zakładu.
  Strona 5/22
  Model WFB 80

  Za udostępnienie materiału serdeczne podziękowania dla Dariusza W. Nelle’go.

  Więcej
 • Prospekt reklamowy DEFUM

  Folder reklamy DEFUM dla zagranicznych klientów. Przedstawia kilka flagowych produktów zakładu.
  Strona 4/22

  Za udostępnienie materiału serdeczne podziękowania dla Dariusza W. Nelle’go.

  Więcej
 • Prospekt reklamowy DEFUM

  Folder reklamy DEFUM dla zagranicznych klientów. Przedstawia kilka flagowych produktów zakładu.
  Strona 3/22

  Za udostępnienie materiału serdeczne podziękowania dla Dariusza W. Nelle’go.

  Więcej
 • Prospekt reklamowy DEFUM

  Folder reklamy DEFUM dla zagranicznych klientów. Przedstawia kilka flagowych produktów zakładu.
  Strona 2/22

  Za udostępnienie materiału serdeczne podziękowania dla Dariusza W. Nelle’go.

  Więcej
 • Prospekt reklamowy DEFUM

  Folder reklamy DEFUM dla zagranicznych klientów. Przedstawia kilka flagowych produktów zakładu.
  Strona 1/22

  Za udostępnienie materiału serdeczne podziękowania dla Dariusza W. Nelle’go.

  Więcej
 • Po wykluczeniu dr. Piwowara z B. B.

  Artykuł pochodzi z czasopisma „Polonia” z 28 czerwca 1935 roku.

  Echa rozłamu w radzie m. Dąbrowy

  Ostatnie wypadki, jakie rozegrały się na terenie rady miejskiej w Dąbrowie Górniczej. rzucają charakterystyczne światło na stosunki, panujące w B. B.

  Rozłam, dokonany, jak o tem pisali­śmy, na skutek równicy zdań, przy wyborze prezydenta miasta, odsłonił o wie­le ciekawsze rzeczy, bo różnice zdań radnych, na sprawy samorządowe wogóle. Wypadki te, naszem zdaniem, za­ważą b. poważnie na dalszych losach go­spodarki Dąbrowy. Bezpośrednio po głośnem posiedzeniu rady miejskiej, na któ­rej miano wybrać prezydenta miasta, ukazał się oficjalny komunikat B. B., tre­ści następującej:

  Prezydium Rady Powiatowej B. B. W. R., pow. będzińskiego komunikuje, że dr. Adam Piwowar został skreślony z listy bezpartyjnego bloku współpracy z rządem i klubu radnych B.B.W.R. w Dąbrowie.

  Wobec powyższego, za wszelkie poczynania, dra Adama Piwowara o charakterze politycznym i społecz­nym, bezpartyjny blok nic ponosi żad­nej odpowiedzialności.

  Rada Powiatowa 13.13.W.R., pow. bę­dzińskiego wr Sosnowcu: J. Kaczkowski.

  Za kilka dni jednak w prasie, jako od­powiedź na powyższy komunikat, ukaza­ło się oświadczenie dr Piwowara, któ­re było prawdziwą rewelacją, a wśród sfer politycznych i samorządowych wy­wołało niecodzienną sensację. Oświadczenie to brzmi:

  1) Oświadczenie p. Kaczkowskiego o skreśleniu mnie z listy członków B. B. i W. R. było mocno spóźnione, gdyż jesz­cze w maju br. na znak protestu przeciw­ko stosowanym przez B.B.W.R. w Zagłę­biu metodom porzuciłem Klub radnych B.B.W.R. w Dąbrowie Górniczej, a następnie pismem z dnia 5 czerwca br., skierowanem do prezesa grupy regional­nej B.B.W.R. województwa kieleckiego, dr. W. Gosiewskiego zerwałem ostatnią nić ideową, wiążącą mnie z władzami B.

  2) Do opuszczenia szeregów B. B. W. R. skłoniło mnie stwierdzenie przejawia­jącego się coraz bardziej braku wszelkie­go krytycyzmu w szeregach B.B.W.R., oraz objawy serwilizmu, strachu wobec władz i zanik godności własnej. Oświad­czam, że zawsze walcząc w obronie wol­ności pracy społecznej, nie mogłem się pogodzić z nlelojalnem metodami, stosowanemi przez władze B.B.W.R.

  Jak widać z tego, dr. Piwowar zajął b. odważne stanowisko, którego dalszych następstw trudno narazić przewidzieć. Jeżeli chodzi o porachunki partyjne człon­ków, to mało one obchodzą szerszy ogół. Najważniejszem jednak jest pytanie, co na tem zyska, lub straci miasto, a raczej jego mieszkańcy. Zostało stwierdzone, że rozłam dokonany został na skutek walki o fotel prezydenta, a więc o dobrze płat­ną posadę; dla mieszkańców obojęmem jest do pewnego stopnia, kto będzie brał pensję, a ważniejsze, za co będzie brać. Od energji , znajomości gospodarki miej­skiej przez prezydenta, zależny jest bo­wiem w znacznej mierze dobrobyt mieszkańców. W tym wypadku trudno powie­dzieć, kto byłby lepszym, a ściślej, pożytecznym. Stwierdzić należy jednak fakt, że według ogólnego zdania, dr. Piwowar jest bardziej popularny.

  Rozłam w radzie dąbrowskiej spowo­dował pewne przesunięcia i przegrupo­wania sił, stwarzając nową większość, co jak już zaznaczyliśmy, nie pozostanie bez wpływu na gospodarkę.

  Po pierwszym akcie walki nastąpił okres odpoczynku i wyczekiwania na de­cyzję władz, której dotąd brak. Jaka ona będzie, nikt jeszcze nie nic, w każdym bądź razie w tej chwili miasto, które nic musząc płacić pensji prezydentowi, za­oszczędzi kilkanaście tysięcy złotych.

  Dalsze losy gospodarki miejskiej w Dąbrowie, oraz głowy miasta, stanowią zagadkę.

  Więcej
 • Towarzystwo poszukiwaczy skarbów

  Artykuł z czasopisma „Polonia”  z 29 grudnia 1935 roku.
  Na czele organizacji stanął… kelner

  Legend o zakopanych skarbach jest tysiące. Odważni poszukiwacze przygód rozczytu­ją się z zamiłowaniem w starych legendach, czasami często stwarzają nowe, rozpowszech­niają wieści o ukrytych lub zakopanych skarbach. U nas w Zagłębiu dało się również już usłyszeć o dokonywanych tajemniczych wy­prawach, celem odszukania ukrytych skar­bów.     Jakiemi wynikami cieszyły się te wyprawy -narazie nie wiemy.

  Obecnie dowiadujemy się. że na terenie Sosnowca z oddziałem w Dąbrowie zawiąza­ło się specjalne „Towarzystwo Poszukiwaczy Skarbów”. Na czele tego towarzystwa stanął podobno jeden i kelnerów sosnowieckich. Towarzystwo posiada własne aparaty, które rzekomo mają wskazywać miejsce, gdzie się znajduje w ziemi złoto czy inny wartościowy metal. Pierwszą, zbiorową wyprawę, członko­wie tego towarzystwa urządził w okolicę Okradzionowa, do stojącej przy drodze ka­pliczki św. Antoniego. Legenda bowiem głosiła, że właśnie tam pod kapliczka znajdują się ukryte złote talary.

  Poszukiwaczy złotych talarów spotkała jednak przykra przygoda. Mianowicie mieszkańcy Okradzionowa i Sław­kowa dowiedziawszy się o wizycie poszuki­waczy skarbów wyszli na ich spotkania z mocnemi dragami i takie im lanie urządzili, że długo będą pamiętać i już drugi raz szu­kać skarbów pod figurą na pewno nie będą.

  Przed dwu laty w Zagłębiu głośny był nienzany nikomu czarodziej – różdżkarz, który wypłynął na Piaskach pod Sosnowcom. Za pomocą swej czarodziejskiej  różdżki miał od­szukać miejsce zakopanych skarbów.

  Czy odszukał? Gorączką złota ogarnia niemałe zastępy ludzi, którzy łudzą się, że poszukiwania ich odniosą w końcu skutek. To też kroniki policyjne dość często notują wy­stępy poszukiwaczy, którzy nocami przeróż­nie szukają urojonych skarbów. Są to ludzie chorzy, lub naiwni, którzy zwykle padają ofiarami oszustów. Dziś nikt już nie zakopuje pieniędzy w ziemi.

   

   

   

  Więcej
 • Dziecko pod samochodem

  Artykuł z czasopisma „Polonia”  z 30 marca 1935 roku.

  W dniu 28 bm. na ulicy 1 Maja w Dąbrowie Gór­niczej przebiegający przez jezdnię 12-etni Stanisław Szota, zam w Dąbrowie, przy ul. Konopnickiej 16, wskutek własnej nieostroż­ności został uderzony wachlarzem przejedżającego samochodu półciężarowego, należą­cego do zarządu miejskiego w Dąbrowie.  Szota odniósł lekkie okaleczenia głowy.

   

   

   

  Więcej
 • Na froncie pracy w Zagłębiu

  Artykuł z czasopisma „Polonia”  z 30 marca 1935 roku.

  Obniżka płac, lecz więcej dniówek

   

  Zieleniewski w Dąbrowie obniża

  Naskutek konferencji w inspektoracie pracy, fabryka Zieleniewskiego w Dąbrowie zgodziła się na powołanie komisji z robotników, która będzie badać każdorazowo konieczność zmiany płac. Proponowane przez zarząd fabryki stawki będzie  uzgadniać bezpośrednio z robotnikami i  zamiast redukcyj, stosować będzie 3-mies.  urlopy turnusowe.

   

  Więcej
 • Umysłowo chora dziewczynka błąkała się w Ząbkowicach

  Artykuł z czasopisma „Polonia” z 30 lipca 1935

  Na terenie Zagłębia błąkała się przez kilka dni kilkunastoletnia dziewczynka, sprawiająca wrażenie umysłowo chorej.
  Dziewczynką zainteresowała się wreszcie gmina i umieściła ją w domu starców.
  Dziewczynka twierdzi że nazywa się Zofia Bednarska i pochodzi rzekomo z
  Aleksandrji. Pozatem twierdzi ona, że ma  cztery siostry: Gertrudę, Janinę, Władysławę i Fredysławę.
  Dziewczynka ma włosy krotko ostrzyżone; ubrana jest w czerwoną sukienkę i męską marynarkę, na nogach ma podarte buciki. Gdyby kto cokolwiek wiedział o zagubionej dziewczynce winien zawiadomić o tem najbliższy posterunek policji.

  Więcej
 • Uczniowie SP7 - klasa IB

  Uczniowie Klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 w Dąbrowie Górniczej w latach 1955-56. Wychowawczynią klasy była pani Halina Kolera.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Uczniowie SP7

  Uczniowie Klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 w Dąbrowie Górniczej w latach 1955-56. Wychowawczynią klasy była pani Halina Kolera

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Uczniowie SP7

  Uczniowie Klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 w Dąbrowie Górniczej w latach 1955-56. Wychowawczynią klasy była pani Halina Kolera.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Uczniowie SP7

  Uczniowie Klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 w Dąbrowie Górniczej w latach 1955-56. Wychowawczynią klasy była pani Halina Kolera. W tle kamienica na Augustynika 3

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Uczniowie SP7

  Uczniowie Klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 w Dąbrowie Górniczej w latach 1955-56. Wychowawczynią klasy była pani Halina Kolera

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej
 • Pielgrzymki Duszpasterstwa Ludzi Pracy

  Zdjęcia z akcji i  pielgrzymek członków Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Dąbrowy i Sosnowca w latach 1984-88. Jeśli ktoś z państwa rozpoznaję konkretną pielgrzymkę prosimy o informację – uzupełnimy opis.

  Serdeczne podziękowania dla Jacka Zommera za udostępnienie fotografii.

  Więcej

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5032elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij