twojezaglebie.pl z 24.02. – W internecie jest strona o Dąbrowie Górniczej sprzed lat

2012-02-24 www.twojezaglebie.pl – W internecie jest strona o Dąbrowie Górniczej sprzed lat

Coraz mod­niej­sze stają się ser­wisy inter­ne­towe poświę­cone histo­rii miast z naszego regionu. Teraz swoją stronę mają także miło­śnicy daw­nych foto­gra­fii z Dąbrowy Górniczej.

Dawna Dąbrowa to ser­wis zało­żony przez jed­nego z sym­pa­ty­ków histo­rii tego mia­sta. – Moja przy­goda z histo­rią roz­po­częła się kilka lat temu, kiedy przy­pad­kiem zna­la­złem w sieci kilka pocz­tó­wek z lat 70–80. Trudno było uwierzyć, że nie­które z nich naprawdę pocho­dzą z Dąbrowy Gór­ni­czej! Zaczą­łem poszu­ki­wać wię­cej infor­ma­cji nt. pocz­tó­wek i foto­gra­fii z naszego mia­sta – mówi Syl­we­ster Domi­nik, zało­ży­ciel ser­wisu dawnadabrowa.pl. Na stro­nie inter­ne­to­wej można zna­leźć foto­gra­fie, pocz­tówki, a także mapy z róż­nych okre­sów mia­sta. – Część archi­wa­liów na stro­nie pocho­dzi z mojego zbioru. Uru­cha­mia­jąc stronę w 2010 roku, zaczy­na­łem pracę wła­śnie z nimi – dodaje Domi­nik i pod­kre­śla, że przy roz­woju tego typu witryn bar­dzo ważna jest pomoc miesz­kań­ców, któ­rzy mogą się dzie­lić swo­imi archiwaliami.

– Wraz z rosnącą liczbą wizyt rośnie rów­nież liczba miesz­kań­ców naszego mia­sta, któ­rzy wysy­łają do mnie skany wła­snych kolek­cji i zbio­rów rodzin­nych. Aktu­al­nie wymie­niam na stro­nie około 30 takich osób, a wciąż otrzy­muję kolejne mate­riały. Zaczą­łem też współ­pracę z Muzeum Miej­skim “Szty­garka” – przy­znaje autor projektu.

Pomocni są także inter­nauci, któ­rzy na jed­nym z forów inter­ne­to­wych poma­gają „roz­wi­kłać” zagadki foto­gra­fii. – Gdzie w DG był tor moto­cy­klowy? Gdzie stała syna­goga? Gdzie była her­ba­ciar­nia? I wiele, wiele innych – przy­znaje Syl­we­ster Dominik.

Zało­ży­ciel ser­wisu przy­znaje także, że chciałby posze­rzać zawar­tość strony. Do tego jest jed­nak potrzebna interakcja kolej­nych insty­tu­cji i osób prywatnych.

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7561 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij