Rozśpiewani i roztańczeni

Rozśpiewani i roztańczeni

DĄBROWSKI PAŁAC   KULTURY   ZAPEŁNIŁ   SIĘ W TYM  DNIU  MŁODZIEŻĄ ZAGŁĘBIOWSKICH SZKÓŁ GÓRNICZYCH.    GDZIE    SPOJRZEĆ   – WIDAĆ BYŁO  DZIEWCZĘTA    W    BARWNYCH  STROJACH REGIONALNYCH   I CHŁOPCÓW  UBRANYCH  W GÓRNICZE   MUNDURY.    PRZYBYLI   TU NA   OKRĘGOWY    PRZEGLĄD  MŁODZIEŻOWYCH  ZESPOŁÓW   ARTYSTYCZNYCH  – DOROCZNĄ  IMPREZĘ, KTÓRA   JEST   TRADYCYJNYM   SPRAWDZIANEM   OSIĄGNIĘĆ
TEN DZIEŃ DŁUGO BĘDĄ PAMIĘTAĆ ZARÓWNO UCZESTNICY PRZEGLĄDU, JAK I CZŁONKOWIE JURY, KTÓRZY PRZEZ OSIEM GODZIN OCENIALI POPISY    MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW.

   Orkiestry, zespoły   taneczne,  chóralne i żywego słowa – oto z czym przybyli adepci szkół górniczych do Pałacu Kultury Zagłębia. Poziom poszczególnych występów był różny, ale w sumie, jak oceniło jury – dobry.

KRYTERIUM ZASADNICZE

   Wiadomo, że przy ocenie osiągnięć amatorskich zespołów artystycznych posługiwać się można różnymi kryteriami. Można zastanawiać się nad wykonaniem, repertuarem, obyciem scenicznym, uzdolnieniami poszczególnych członków zespołów. I na to jury dąbrowskiego przeglądu zwracało uwagę podkreślając jednocześnie, że te sprawdziany nie są w odniesieniu do ruchu amatorskiego najważniejsze i jedyne. Masowość młodzieżowego ruchu artystycznego – oto kryterium zasadnicze. A właśnie w szkolnictwie górniczym można mówić o masowości w ruchu artystycznym.  To stanowi właśnie osiągnięcie, o którym  tylko  marzyć  można w szkolnictwie innego typu.
   Przez scenę Pałacu Kultury przewinęło się w czasie ostatniego przeglądu kilkaset dziewcząt i chłopców. – Grali, recytowali, tańczyli, śpiewali. Słusznie ktoś przy tym zauważył, że wielu z tych młodych ludzi po raz pierwszy zetknęło się z prawdziwą sceną, ba – z dobrą piosenką i melodią. Jeszcze ktoś inny dodał, że trudno jest określić ilu tych młodych ludzi oderwano w ten sposób od złych wpływów ulicy. Te spostrzeżenia mają swoją głęboką wymowę i warto je było przytoczyć przed przystąpieniem do omówienia przeglądu.

CO NOWEGO?

   Okręgowe przeglądy zespołów artystycznych szkół górniczych  mają już u nas kilkuletnią tradycję.  Warto więc zapytać, czy obserwuje się z roku na rok jakiś postęp w tej dziedzinie?
Otóż jak stwierdził wizytator z Zarządu Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Górnictwa – K. Grab – daje się zauważyć systematyczny wzrost poziomu poszczególnych zespołów artystycznych. Wyraża się on zarówno w doborze repertuaru, jak i w poziomie    wykonawstwa.    Jurorzy stwierdzili zgodnie, że zespoły, zwłaszcza muzyczne dojrzewają artystycznie, co nie jest łatwe, choćby z tego względu, że znaczna część ich członków opuszcza je corocznie po skończeniu  szkoły. Jak dotąd, górnicze zespoły szkolne ograniczały się do melodii i tańca. To byt mankament, na który od czasu do czasu zwracano uwagę, zachęcając do tworzenia kółek  teatralnych.
   Ostatni, czwarty z kolei przegląd, wykazał pewien postęp w tej dziedzinie. Oto młodzież z ZSG przy kopalni „Sosnowiec” wystąpiła z ciekawym montażem słowno-muzycznym, zatytułowanym „Wasze imiona”. Tak więc, dzięki instruktorce ob. Tarkowskiej żywe słowo walczy o prawo obywatelstwa w górniczych zespołach. Zasługa jest tym większa, że jak wiemy, zbiorowa recytacja nie ma w naszym regionie prawie żadnych tradycji. Biorąc to pod uwagę, można wybaczyć, niezbyt rażące, zresztą, potknięcia górniczych pionierów  żywego słowa.

   Nie sposób także pominąć inicjatywy młodzieży z dąbrowskiego Technikum Górniczego, której nie skąpiono braw za szkolną estradę satyryczną ZMS. Program, z jakim wystąpili, wymaga, co prawda, solidnego retuszu i wielu poprawek, ale mimo to zasługuje na słowa pochwały i zachęty do dalszej owocnej pracy.

PARADA   WYRÓŻNIONYCH

   Spośród kilkunastu zespołów prezentujących swój dorobek – siedem, zdaniem jury, zasłużyło na wyróżnienie. Są to poza wyżej wymienionymi: Międzyszkolny Zespól Pieśni i Tańca, prowadzony przez dyrektora Tadeusza Szymaszka, orkiestra dęta Technikum Górniczego z Dąbrowy Górniczej, orkiestra dęta ZSG przy kopalni „Niwka-Modrzejów”, zespól akordeonistów ZSG przy kopalni „Czerwona Gwardia” oraz zespół artystyczny ZSG przy kopalni „Sosnowiec”.

   Najlepsze spośród tych wyróżnionych zespołów walczyć będą o laury na centralnych eliminacjach zespołów artystycznych szkół górniczych, które odbędą  się   w   Katowicach.
Wszystkie wymienione zespoły zasługują na słowa uznania, ale specjalne gratulacje trzeba skierować pod adresem kierownictwa MZPiT, które zaprezentowało widowni ciekawy i barwny program muzyczno-baletowy.

   Należy na koniec podkreślić, że ostatni przegląd zespołów artystycznych szkól górniczych był ciekawym wydarzeniem w życiu kulturalnym naszego regionu. Wykazał on, że szkolna młodzież górnicza ma szerokie zainteresowania, że lubi i umie tańczyć, grać oraz  śpiewać.
Szkoda, że organizatorzy przeglądu nie poprosili na swą, trzeba przyznać, dobrze przygotowaną imprezę choćby niektórych przedstawicieli szkół ogólnokształcących i szkół zawodowych innego typu. Niech by mieli możność porównać prezentowany przez przyszłych górników dorobek ze swoimi osiągnięciami w tej dziedzinie. Taka konfrontacja byłaby naprawdę pouczająca.

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7561 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij