Regulamin Uczniowski I L.O. im. Aleksandra Zawadzkiego

REGULAMIN UCZNIOWSKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ALEKSANDRA ZAWADZKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
DĄBROWA GÓRNICZA 1970

Celem pobytu ucznia w szkole jest uczyć się systematycznie i pilnie, wytrwale pracować nad sobą, wszechstronnie rozwijać swe uzdolnienia i zainteresowania, co jest niezbędnym warunkiem przygotowania do życia, do roli świadomego i twórczego obywatela Polski Ludowej.  

Cel ten osiągnie uczeń przez rzetelną naukę, czynny udział w życiu społecznym szkoły, w zajęciach i pracach przez nią organizowanych, przez kształcenie w sobie poczucie obowiązku, zasad świadomej dyscypliny społecznej i szacunku dla pracy.

Młodzież naszego miasta winna pamiętać, że na naszym terenie tworzył się i rozwijał ruch robotniczy, że tutaj, działał i walczył o sprawiedliwość społeczną patron naszej Szkoły — Aleksander Zawadzki.

Sumiennym wypełnianiem obowiązków młodzież dowiedzie, że jest godna zdobyć wiedzę w Szkole imienia Aleksandrą Zawadzkiego.

UPRAWNIENIA UCZNIA

Podstawowym uprawnieniem ucznia jest możliwość korzystania z osiągnięć Polski Ludowej w dziedzinie nauki i wychowania w szkolnictwie, rozbudowanym jak nigdy dotychczas w dziejach narodu polskiego.

W szkole uczeń ma prawo:

a) do korzystania z opieki i pomocy lekarskiej; uczeń jest ubezpieczony za pośrednictwem szkoły w myśl ogólnie obowiązujących przepisów,
b) do korzystania z udziału w organizacjach i instytucjach, zajęciach pozalekcyjnych, imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę,
c) do pomocy materialnej (stypendia, obozy letnie, dożywianie) w granicach możliwości szkoły i w formie organizowanej przez szkołę.

Z wyjątkiem uprawnień wymienionych w pkt. a szkoła decyduje, w jakim zakresie może uczeń korzystać z uprawnień w myśl zasady: nie ma praw bez obowiązków.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UCZNIA

I. Stosunek do nauki i innych zajęć szkolnych

1. Uczeń uczęszcza do szkoły regularnie i punktualnie, nie opuszcza zajęć szkolnych samowolnie i  bez uzasadnionej przyczyny.
2. Uczeń  przynosi  w dniu  powrotu zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w szkole. W czasie  dłuższej nieobecności ucznia opieka domowa zawiadamia szkołę do 3 dni o przyczynie absencji, a w razie choroby ucznia daje świadectwo lekarskie.
3. Uczeń przynosi do szkoły niezbędne w danym dniu książki, zeszyty i przybory szkolne.
4. Uczeń bierze czynny udział w lekcjach, nie rozprasza uwagi swojej i kolegów zajęciami ubocznymi, a zapytany przez nauczyciela daje odpowiedzi samodzielnie.

II. Stosunek do ludzi

1. Uczeń zachowuje się wszędzie taktownie i kulturalnie zarówno wobec osób starszych jak rówieśników i młodszych.
2. W razie potrzeby uczeń spieszy z pomocą słabszym, chorym, dzieciom.
3. Ucznia obowiązuje zawsze szczególna troska o poprawność, czystość i piękno mowy polskiej. Nigdy nie używa wulgarnych słów.
4. W pracy szkolnej uczeń szanuje czas nauczyciela, kolegów i swój.
5. Obowiązkiem ucznia jest udział w pracy organizacji szkolnych, a szczególnie Samorządu Uczniowskiego, który jest powszechną organizacją uczniowską, stwarzającą szerokie możliwości rozwijania zainteresowań i aktywności młodzieży; do organizacji pozaszkolnych uczeń może należeć tylko za zgodą szkoły.
6. Obowiązkiem ucznia jest pomoc w nauce słabszym kolegom.
7. Uczeń winien współdziałać w kształtowaniu przyjaznych stosunków współżycia w zespole koleżeńskim w klasie, wśród uczniów w szkole i rówieśników poza szkołą.

III. Stosunek do pracy i mienia szkolnego

1. Uczeń szanuje pracę własną, rodziców, wychowawców i innych ludzi.
2. Organizuje naukę domową według instrukcji otrzymanych w szkole.
3. Racjonalnie wykorzystuje czas przeznaczony na pracę, przestrzega wyznaczonych terminów.
4. Uczestniczy czynnie, w pracach społecznie użytecznych podejmowanych przez klasę, organizację uczniowską lub szkołę.
5. Szanuje wytwory pracy własnej i cudzej, strzeże mienia szkolnego, dba o schludny i estetyczny wygląd szkoły i jej otoczenia. Wyrządzone szkody materialne winien jest zgłosić i pokryć.
6. Uczeń przestrzega  zasad BHP na terenie szkoły w czasie zajęć szkolnych i pozalekcyjnych jak również w czasie prac społecznych organizowanych przez szkołę.
7. Uczeń przestrzega przepisów ruchu i bezpieczeństwa drogowego, prawidłowo korzysta z urządzeń użyteczności publicznej, chroni je przed uszkodzeniem i zniszczeniem, chroni przyrodę.

IV. Stosunek do spraw zdrowia, higieny i bezpieczeństwa

1. Uczeń dba o czystość własnego ciała, o czystość i schludność ubrania i własnego otoczenia.
2. Uczeń współdziała w utrzymaniu porządku, czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń i otoczenia szkoły.
3. Uczeń przestrzega zasad higienicznego trybu życia, nie pali tytoniu, nie używa napojów alkoholowych. W szkole i poza szkołą obowiązuje ucznia przepisowy dla młodzieży strój (mundurek) z tarczą dostosowany do pory roku.
4. Uczesanie uczniów winno być estetyczne, uczennicom nie wolno farbować włosów, stosować makijażu.
5. Nowości z zakresu mody należy stosować z umiarem.
6. Młodzieży nie wolno brać udziału w zabawach w lokalach publicznych i przebywać bez opieki poza domem w lecie po godzinie 22-giej, w zimie po 20-tej.

Nagrody i kary

1. Szkoła nagradza za:
a) wzorową naukę, pracowitość, punktualność i frekwencję,
b) wzorową, świadomą dyscyplinę,
c) sposób wykonania prac społecznie użytecznych organizowanych przez Szkołę,
d) wszelką działalność ucznia, którą pomnaża dorobek szkoły i przynosi jej chlubę.

2. Szkoła karze za:
a) uporczywe i świadome niewypełnianie obowiązków ucznia w zakresie nauki,
b) świadome naruszanie dyscypliny szkolnej określonej w regulaminie szkolnym,
c) naruszanie przepisów porządku publicznego,
d) zachowanie się przynoszące ujmę honorowi szkoły.

3. Szkoła przyznaje następujące nagrody:
a) wyróżnienie (pochwała) wobec klasy: przez wychowawcę klasy, dyrektora szkoły,
b) wyróżnienie (pochwała) przez dyrektora szkoły wobec przedstawicieli / uczniów poszczególnych klas lub wobec uczniów całej szkoły,
c) nagroda od Rady Pedagogicznej,
d) nagroda Komitetu Rodzicielskiego przyznana na wniosek Rady Pedagogicznej,
e) wpisanie nazwiska w specjalnej księdze uczniów wyróżnionych.

4. Szkoła stosuje następujące kary:
a) upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem przez wychowawcę klasy,
b) upomnienie wobec klasy przez wychowawcę klasy,
c) naganę wobec klasy udzieloną przez wychowawcę klasy,
d) naganę jak w pkt. c z ostrzeżeniem przedstawienia dyrektorowi szkoły wniosku o ukaraniu,
e) naganę udzieloną przez dyrektora szkoły w obecności Rady Pedagogicznej,
f) przeniesienie ucznia do innego oddziału,
g) zawieszenie w prawach ucznia do czasu uchwały Rady Pedagogicznej,
h) przeniesienie do innej szkoły,
i) skreślenie z listy uczniów za zgodą K. O. S. K.

O zastosowaniu kar wymienionych w punktach „h” i „i” decyduje na wniosek Rady Pedagogicznej organ administracji szkolnej, sprawujący bezpośredni nadzór nad szkołą.

Szkoła ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania rodziców (opiekuna) ucznia o zastosowaniu wobec niego kary za wykroczenia uczniowskie.

Oświadczam, że treść Regulaminu uczniowskiego przyjąłem do wiadomości i zobowiązuję się do współpracy ze Szkołą dla jej przestrzegania.

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij