„Książka Adresowo-Reklamowa Zagłębia Dąbrowskiego” – Dąbrowa Górnicza

Podziękowania dla p. Ilony Blechy za przepisanie tekstu.

Książka
Adresowo – Reklamowa Zagłębia Dąbrowskiego dla PRZEMYSŁU i HANDLU
1922 rok.

(str. 2)
PRZEDMOWA.

    Wydawane przed wojną kalendarze z działem ogłoszeń, nie odpowiadały zadaniom, które spełniają Książki Adresowo – Reklamowe dla przemysłu i handlu, racjonalnie układane tak u nas jak i za granicą.
    Zagłębie Dąbrowskie nie posiadało dotąd właściwego typu Księgi Adresowo-Reklamowej. Pragnęliśmy ten typ stworzyć na wzór wydawnictw francuskich, niemieckich i czeskich. Nie mając pretensji do absolutnego wyczerpania materjału z zakresu przemysłu i handlu, czemu przeszkadzały warunki techniczne pracy na wielkim terenie Zagłębia, staraliśmy się jednak o jaknajpełniejszy obraz tych stosunków w Zagłębiu.
    Księga Adresowo-Reklamowa Zagłębia Dąbrowskiego powstała na skutek opinji przedstawicieli Banków, Przemysłu i Handlu, którzy zgodnie zdecydowali, że wydawnictwo takie jest potrzebne. Z podobnem orzeczeniem spotkaliśmy się zarówno u władz jak i związków.
    Wszystkim, którzy przyczynili się do łaskawego udzielenia informacji, oraz poparli moralnie i materjalnie naszą inicjatywę, wyrażamy szczere podziękowanieza ułatwienie nam żmudnej, ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

Redaktor:    J. Maciejowski, Wydawcy:    F. Ankiersztajn, J. Maciejowski.

(Wpisy dotyczące miasta Dąbrowa Górnicza i obecnych dzielnic Dąbrowy)

(str. 3)
Władze Starostwa Będzińskiego.
…; Powiatowy Lekarz Weterynarji: Eugeniusz Schönborn z siedzibą w Dąbrowie; …

(str. 4)
Władze i Instytucje wojskowe.
…; Wojsk. Sędzia Śledczy w Dąbrowie Górn.

(str. 7)
Władze Duchowne.
Dekanat Będziński.

…; Dąbrowa Górnicza – ks. Stanisław Mazurkiwicz; Gołonóg – ks. Piotr Waskiewicz; …; Łęka – ks. Henryk Bogacki; ..; Strzemieszyce – ks. L. Pawłowski; …; Ząbkowice – ks. Józef Pluciński.

Dekanat Zawiercki.
…; Błędów – ks. P. Czapla; …;

(str. 8)
Władze Sądowe.
    Sędziowie śledczy w Dąbrowie: I rew. Franciszek Gaweł; II rew. vacat zastępuje sędzia śledczy III rew.; III rew. Piotr Gnoiński.

(str. 11)
Sądy Pokoju.
Sąd Pokoju w Dąbrowie: Sędzia Pokoju Jan Kalinowski. Sekretarz Roman Duszek.

Komornicy przy Sądzie Okręgowym.
Rewiru Dąbrowskiego Wacław Włoczewski, wykonuje wyroki Sądów Pokoju w Dąbrowie i Siewierzu oraz wyroki Sądu Okręgowego w sprawach osób zamieszkałych na terytorjum tych Sądów Pokoju.
N o t a r j u s z e: …; Klemens Cichoński w Dąbrowie; …

Adwokaci.
…; Roman Morgulec w Dąbrowie.

Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Będzinie.

(str. 13)
IV-ty Komisarjat w Dąbrowie
Kierownik – Podkomisarz Edmund Przyborowski. Urzędnik IX pł. Józef Sobolewski. Urzędnik X k. pł. Marja Bujakówna.

I-y Podkomisarjat w Dąbrowie.
Kierownik – Aspirant Zygmunt Chreczecha. Urzędnik XI k. pł. Aleksander Kokosza. Urzędnik X k. pł. Balbina Kubikowa.

II-gi Podkomisarjat w Dąbrowie.
Kierownik – Aspirant Henryk Sygodziński. Urzędnik XI k. pł. Janina Gone(?)wna.

(str. 14)
Posterunek G o ł o n ó g. Przodownik Rudolf Węglarz.
Posterunek Ł o s i e ń. Przewodnik Jacenty Ciapała.
Posterunek S t r z e m i e s z y c e. St. przodownik Kazimierz Gajos.
Posterunek Z ą b k o w i c e. Przodownik Szymon Kaznowski.

(str. 17)
Związek Straży Pożarnych.

Istniejący od września 1916 roku na ziemiach b. Kongresówki Związek Straży Ogniowych p. n. Związek Florjański z siedzibą w Warszawie, obejmował Zagłębie Dąbrowskie, a ściśle pow. Będziński jako Oddział, którego siedzibą jest Sosnowiec, kancelarja mieści się przy ul. Czystej Nr 9, telefon 96.
Oddział Zagłębia Dąbrowskiego obejmuje teren, pokryty siecią 51 organizacji strażackich w następujących miejscowościach:
… 33) Strzemieszyce Małe, gm. Strzemieszyce, p. Strzemieszyce. 34) Strzemieszyce Wielkie, gm. Strzemieszyce, p. Strzemieszyce. … 39) Kop. „Koszelów”, gm. Dąbrowa, pow. Dąbrowa.

(str. 18)
… 41) Kop. „Mortimer”, gm. Zagórze, pow. Dąbrowa. 42) Kop. „Kazimierz”, gm. Niemce, pow. Strzemieszyce. …

(str. 21)
Kasa Chorych pow. Będzińskiego.
Filje P. K. Ch.: … 2) Dąbrowa, ul. Sobieskiego. …
Ambulatorja: … 18) „Huta Bankowa” w Dąbrowie (ogólne). … 21) „Koszelów” w Dąbrowie (ogólne). 22) „Flora” w Dąbrowie (ogólne). …

(str. 22)
… 32) „Ząbkowice” w Ząbkowicach (ogólne). … 34) „Oczne” w Dąbrowie. … 37) „Strzemieszyce” w Strzemieszycach (ogólne). …
Szpitale: … 6) „Św. Barbary” w Dąbrowie. 7) „Św. Wincentego” w Dąbrowie. …

(str. 33)
Magistrat m. Dąbrowy Górniczej.

Rada Miejska.
Prezes: Srokowski Kazimierz. Sekretarz: Dulski Bronisław.
Radni: Bednarski Roman, Dr. Brokowski Stefan, Czerneda Ludwik, Elwertowski Zenon, Gajewski Jan, Grünbaum Dawid, Grosfeld Rubin, Jędrusik Bogusław, Kasprzyk Józef, Kazanowski Wacław, Kiercz Piotr, Kotala Józef, Lewicki Gustaw, Mazurkiewicz Władysław, Morgulec Roman, Mierzejewski Aleksander, Nower Moryc, Dr. Piwowar Adam, Rączka Feliks, Rechnic Salomon,

(str. 35)
Romanek Mikołaj, Schönhof Boruch, Strzegowski Lewek, Stroiński Jan, Taborek Jan, Zieliński Bolesław, Zylberszlag Aron i Żelewski Roman.

Skład Zarządu miejskiego i Magistratu.
Prezydent: Dr. Piwowar Adam. Wice-prezydent: Kasprzyk Józef.
Ławnicy: Wacław Kaznowski, Gustaw Lewicki i Roman Morgulec.
Naczelnicy Wydziałów Magistratu: Wydział do spraw Ogólnych, Dulski Bronisław. Wydział Skarbowy, Sikorski Franciszek. Wydz. Administracyjny, Rycombel Józef. Wydz. Techniczny i Gospodarczy, Inż. Dębski Edmund. Wydz. Sanitarny, Dr. Napieralski Adam, lekarz miejski. Wydz. Aprowizacyjny, Piotrowski Juljusz. – Geometra miejski, Dobrzański Karol. Buchalter Magistratu, Otto Stefan. Skarbnik, Libera Wacław.

Instytucje podległe Magistratowi.
S z p i t a l  m i e j s k i  ś w.  A n n y: Naczelny lekarz: Dr. Niepielski Stefan. II lekarz: Barlicki Marjan. Intendent szpitala: Podczaska Marja. Felczer miejski: Mittelman Jakób.
Miejski lekarz weterynarji: Dr. Schönborn Eugenjusz.
Kurator Przytułku miejskiego dla starców: Morgulec Roman.
Miejska Stacja opieki nad niemowlętami i Żłobek dziecięcy: Kurator: Grodzicka Helena. Lekarz: Dr. Lipski.

Urzędy i Biura.
(str. 47)
DĄBROWA.

Bataljon Wartowniczy, ul. 3 Maja 43, tel. 6.
Biuro Inspektora skarbowego, ul. Kościuszki 3, tel. 3.
Biuro Sędziego śledczego II rew., ul. 3 Maja 4, tel. 7.
Biuro Miernicze Urzędu Górniczego, ulica Królowej Jadwigi Nr 6, telefon nr 9.
Biuro Sędziego śledczego I rew., ul. Sobieskiego 11, tel. 27.
Centrala Urzędu Górniczego, ul. 3 Maja 43, tel. 42.
Dowództwo Wojskowe, ul. 3 Maja 42, tel. 37.
Dworzec kolei Dęblińskiej (Ekspedycja towarowa), ul. Stacyjna, tel. 24.
Elektrownia, ul. 3 Maja 4, tel. 21.
Szpital epidemiczny, Koszelów, tel. 26.
Ekspoz. Urzędu Walki z lichwą i spekul., 3 Maja 2, tel. 37.
Inspektor skarbowy, ul. 3 Maja 29, tel. 4.
Inspektor pracy, ul. Sobieskiego 27, tel. 18.
Komenda Placu, ul. Franciszkańska Nr 2, telefon Nr 34.
Stacja kolei Zagórze, Zagórze, tel. 45.
Magistrat m. Dąbrowy, ulica 3 Maja Nr 22, telefon Nr 10.
Pow. Dowództwo Etap., ul. 3 Maja 43, tel. 37.
Pocztowy Urząd, tel. 30.
Polowa Żandarmerja, Sienkiewicza 22, tel. 56.
Powiatowa Kasa Chorych, ulica Sobieskiego Nr 13, telefon nr 40.
Szpital Św. Anny, ul. Starodąbrowska, tel. 39.

(str. 49)
Urzędy Pocztowe w Zagłębiu.
… Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice, …

(str. 51)
Szkolnictwo średnie.

DĄBROWA.
Państwowe 8 kl. Gimnazjum męskie Przyrodniczo-Matematyczne.
Państwowa Szkoła Górniczo-Hutnicza.
8 kl. Gimnazjum żeńskie Zawidskiej.
7 kl. Szkoła Handloważeńska Łabudzińskiej.

S z k o ł y  p o w s z e c h n e
w Okręgu Sosnowieckim.
(str.55 )
DĄBROWA.

Szkoła powszechna: Nr 1 (żeńska).
Szkoła powsz. Nr 2.
Szkoła powsz. Nr 3.
Szkoła powsz. Nr 4.
Szkoła powsz. Nr 5.
Szkoła powsz. Nr 6.
Szkoła powsz. Nr 7.
Szkoła powsz. Nr 8.
Szkoła powsz. Nr 9.
Szkoła powsz. Nr 10.
Wieczorne Kursy dla dorosłych.
Szkoła Kolejowa.

(str. 57)
Jedną powszechną szkołę posiada:
…, Ujejsce, …, Trzebiesławice.

ZWIĄZKI, KORPORACJE I CECHY.
(str.73)
DĄBROWA.

Stow. Robotników Chrześcijańskich, ul. Kościuszki 3. Zarząd: St. Bielecki, I. Kęsik, J. Macheła.
Związek Robotników Przemysłu Górniczego, ul. Stacyjna (dom kolejowy). Sekretarz: Stańczyk.
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłowych i Handlowych w Zagł. Dąbr., Oddział w Dąbr. Górn., ul. Sienkiewicza 8. Zarząd: Włodz. Grunwald, Wł. Mrozik, H. Bednarski.
Związek Zawod. Pracown. Miejskich, ul. 3 Maja 22. Zarząd: Stefan Otto, Bolesław Bałdys, Fr. Andruszkiewicz.

(str. 75)
Katolicki Związek Polek, ul. Miejska 6. Zarząd: M. Kalińska, M. Barlicka, Wł. Kalińska.
Dąbrowskie Tow. Wzajemnego Kredytu, ul. Sobieskiego 8. Zarząd: Wacław Kaznowski, Kazimierz Talko, Anna Yomaszewska.
Polskie Tow. Czerwonego Krzyża, ul. 3 Maja 4. Zarząd: Kazimiera Zabierzowska, Zygmunt Truszkowski, Bolesław Iwański.
Kooperatywa Prac. Państwowych, ul. Dąbrowska 13. Zarząd: J. Grabowski, Fr. Gaweł, Wacław Salecki.
Kooperatywa kolejowa, ul. Stacyjna (dom kolejowy). Zarząd: Adam Piotrowski, Tomasz Sobczyński, M. Szwedowski.
Robotnicze Stowarz. Spożywcze Zagłębia Dąbr., ul. Ksawera14. Zarząd: A. Danielak, St. Kosiński, Żyrek.
Tow. Muzyczne, Resursa. Zarząd: H. Hłasko, M. Barlicki, Elwertowski.
Stowarzyszenie Sług Chrz. im. św. Zyty, ul. Sienkiewicza 13. Zarząd: M. Żurek, J. Sobieńska, El. Łatówna.
Koło Sportowe „Polska Odrodzona”, Ksawera, ul. Szkolna 6. Zarząd: M. Bluszcz, M. Gajda, Lepiasz.
Związek Harcerstwa Polskiego (drużyna żeńska).
Polski Biały Krzyż (Koło Polek), ulica Francuska Nr 11. Zarząd: Zabierzowska, Srokowska, Wieczorkiewicz.

(str. 77)
Stow. Spożywców „Flora”, Filja w Dąbrowie, ul. Królowej Jadwigi. Zarząd: Wł. Grunwald, St. Gorgoń, Wł. Zaburdon.
Rada Zjazdu Przemysłowców Górniczych, ul. 3 Maja 11. Zarząd: St. Skarbiński, W. Sągajłło, E. Czerlanczakiewicz.
Biblioteka dla wszystkich im. Hugona Kołłątaja, ul. Sobieskiego 14. Zarząd: Fr. Dąbrowski, L. Kozłowska, H. Grodzicka.
Żydowski Klub Rzemieślniczy. Zarząd: M. Rizenbaum, J. Chaber, N. Swojer.
Tow. Rzemieślnicze, ul. Sienkiewicza. Zarząd: Z. Jędrzejewski, R. Łakomski, J. Lewicki.
Cech Fryzjerów, ulica Sienkiewicza. Zarząd: J. Kwapień, Sz. Piekarski.
Cech Szewców, ulica Sienkiewicza. Zarząd: L. Jędzrzejewski, B. Lis, A. Wajs.
Cech Piekarzy, ul. Sienkiewicza. Zarząd: E. Czerny, A. Paliga.
Związek Zawodowy Metalowców i pokrewnych Zawodów Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, ul. Sienkiewicza 8. Zarząd: M. Plewski, A. Staniszewski, Stefan Grzywna.
Związek Górników Z. Z. P., ul. Sienkiewicza. Zarząd: Wojtaska, Taborek, Rakusz.

(str. 79)
Biblioteka Dąbrowska, ul. Kr. Jadwigi 32. Zarząd: St. Piotrowski, M. Bemówna.
Resursa Dąbrowska, ul. 3 Maja 11. Zarząd: M. Barlicki, Kl. Cichoński, M. Grabiński.
Tow. Pomocy dla biednych Chrześcjan, ul. Królowej Jadwigi. Zarząd: M. Barlicka, Mazurkiewicz, Sochański.
Kasa Przezorności i Pomocy Pracowników Magistratu u innych Instytucji miejskich, Dąbrowa Górn. Zarząd: Br. Dulski, Edmund Dębski, J. Kasprzyk.
Związek Zawodowy Kolejarzy, ul. Stacyjna. Zarząd: Wł. Kaszuba, J. Krauze, St. Morawiecki.
Koło Tow. Polskiej Macierzy Szkolnej, ul. Ulman 1. Zarząd: A. Kocot, T. Trzęsimiech, M. Kalińska.
Dom Ludowy, ul. Kościuszki 12. Zarząd: Z. Stechman, L. Żarski, Fr. Andruszkiewicz.
Tow. Gimnastyczne „Sokół”, Resursa. Zarząd: J. Piotrowski, Andrzej Szostak, W. Maliszek.
Związek Polskiego Nauczycielstwa szkół powszechnych (Oddział), Resursa. Zarząd: G. Lewicki, W. Lisówna, K. Wachełko.

(str. 80)
Stow. Właścicieli nieruchomości, ul. Kr. Jadwigi 14. Zarząd: R. Żelawski, M. Dryjski, R. Kozieł.
C. K. Z. Z. Centralny Związek Rob. Przemysłu spożywczego (Oddział), ul. Miejska 39. Zarząd: St. Gołębiowski, G. Wencel, A. Biegański.

(str.83)
ADWOKACI.
… Roman Morgulec, Dąbrowa. …

LEKARZE.
… Barlicki Marjan, Dąbrowa. … Bienkiewiczowa Zofja, Dąbrowa. … Brokowski Stefan, Dąbrowa. …

(str. 85)
… Czechowicz Czesław, Ząbkowice. Czernak Franciszek, Dąbrowa. … Dzierżanowska Marja, Dąbrowa. ul. Kr. Jadwigi 4. … Gosiewski Wiktor, Dąbrowa-Zagórze, … Guzowski Stefan, Dąbrowa. … Lipski Klaudjusz, Dąbrowa. … Szunejko Kamilla, Dąbrowa. … Wieczorkiewicz Marjan, Dąbrowa, ul. Jana Sobieskiego 1. Wiśniewski Marjan, Dąbrowa. …

(str. 87)
FELCZERZY.
… Sztacha Antoni, Dąbrowa, ul. Sienkiewicza. … Wnorowski Stanisław, Dąbrowa, szpital św. Barbary. … Kałat Franciczek, Dąbrowa, szpital św. Wincentego, ul. Szpitalna 2. …

(str. 89)
… Mittelman Józef, Dąbrowa (felczer miejski). Sibielak Józef, Dąbrowa, Huta Bankowa. Biechoński Andrzej, Dąbrowa, kop. „Flora”. Kolasiński Andrzej, Dąbrowa, kop. „Flora”. Adamczyk Józef, Dąbrowa, kop. „Koszelów”. Polakowski Leon, Dąbrowa, kop. „Paryż”. Wilk Ludwik, Dąbrowa, Huta Bankowa. Koralewski Władysław, Dąbrowa, szpital św. Barbary. Skrzyński Stefan, Dąbrowa, ambulat. kop. „Reden”. Fortunka Tomasz, Dąbrowa, kop. „Paryż”. …

AKUSZERKI.
(str. 91)
D ą b r o w a: Dolińska H., Redenowska 12. Gwozdek R., ul. Krótka 1. Gala Józefa, ul. Kramarza 99. Janicka B., Reden. Klamczyńska W., ul. Polna 2. Kuprienko M., ul. Kr. Jadwigi 22. Krejcer Bela, ul. Fabryczna 20. Łaszczynin A., ul. Stacyjna 15. Łaśkiewicz J., Klubowa 23. Malinowska, ul. Fabryczna 7. Rutniewska J., Ksawera 16. Wiśniewska S., ul. 3 Maja 16. Zemła W., ul. Fabryczna 5. Anioł-Piekarska, ul. Ulmana 30. Czarnota A., ul Polna 22. Zawisza M.
Z ą b k o w i c e: Kopczyńska A., Kościelna 12.
S t r z e m i e s z y c e: Kalembska A., Szosowa 47. Antonowicz E., Długa 122. Paszkowska H., Pocztowa 4.

(str. 93)
G o ł o n ó g: Sikora Eleonora, stacja. Sokół Marja, Działki. Potempowa Marja.

APTEKARZE.
(str. 95)
Z ą b k o w i c e: Włodzimierz Grochowski.
D ą b r o w a: S-owie Jana Grochowskiego, dzierżawca Janicki. S-owie Marczewskiego, dzierżawca Barszczewski. Gustaw Wiszniewski i S-ka.
S t r z e m i e s z y c e: Górecki Adam.

PRZEMYSŁ GÓRNICZY.
Węgiel kamienny.
(str. 97)
Towarzystwo Francusko-Włoskie w Dąbrowie. Kop. „Paryż”, Dąbrowa. Robotn. 3500. Kierown. – inż Tarnowski. Kop. „Koszelew”, Dąbrowa. Dyr. zarządz. – Fontain. Dyr. odpow. – Grabiński. Rada w Paryżu.

(str. 99)
Tow. Akc. „Flora” w Dąbrowie. Kop. „Flora”. Robotn. 2300. Kierown. – inż. Zalewski. Zarząd: Dyr. zarządz. – inż. F. Gadomski. Dyr. techniczny – inż. K. Farjaszewski. Dyr. handl. – Hofman. Rada w Warszawie.
Kop. „Franciszek”, Dąbrowa. Robotn. 67. Sztygar odpow. – Berbecki. Właściciel – F. Gutman.
Kop. „Mikołaj”, Dąbrowa. Robotn. 45. Sztygar odpow. – St. Duszyński. Właściciel – J.L. Wartakowic.
Kop. „Reden” Tow. Francusko-Rosyjskiego, Dąbrowa. Robotn. 1618. Kier. – inż. Janota. Pom. – inż. Zbyszewski. Zarząd: Dyr. odpow. – inż. W. Świrtan. Główny inżynier – Hardt. Rada główna w Paryżu.
Kop. „Stanisław”, Dąbrowa. Robotników 466. Sztygar odpow. – Sz. Szancer. Dzierż – Wyganowski i S-ka. Zarząd: Dyr. – Tad. Wyganowski.
Kop. „Lech”, Dąbrowa. Rob. 137. Szt. odpow. – Ł. E. Szczotkowski. Dzierż. – A. Piwowar i S-ka.

(str. 101)
Kop. „Hieronim”, Dąbrowa. Robotników 84. Sztygar odpowiedzialny – A. Skiba. Dzierżawcy: Winnicki, Skiba, Milde.

(str. 103)
Kop. „Batory”, Dąbrowa. Właściciele: B-cia Łukowscy.
Kop. „Szyb Nr 34”, Dąbrowa. Właścic.: P. St. Urbańczykowie.

(str. 105)
ZWIĄZEK
Mniejszych Kopalń Zagłębia Dąbrowskiego
w Sosnowcu, ulica Wiejska nr. 6

Kopalnia    W Ł A Ś C I C I E L    Wydobycie w 1920 r. (tony)
„Batory”    B-cia Łukowscy – Dąbrowa, Sławkowska 14    bd.
„Hieronim”    J. Winnicki – Dąbrowa, ulica Dąbrowska    7905
„Karol”    Rechnic – Dąbrowa, ul. Sobieskiego nr 8    12874
„Mikołaj”    L. J. Wartakowie – Dąbrowa, ul. Dąbrowska    3013
„Stanisław”    Wyganowski i S-ka – Dąbrowa, Sławkowska 9    35982
„Szyb Nr 34”    P. St. Urbańczykowie – Dąbrowa, Sławkowska 9    6022
„Wańczyków”    T. Grodecki – Dąbrowa, ul. Stacyjna Nr 9    1478

(str. 107-123)
Przemysł fabryczny.

N.B.

Adres i nazwa firmy

Rodzaj przedsiębiorstwa

Ilość robotn.

Produkcja miesięczna

1915

1920

1915

1920

 

Przemysł metalowy.

 

 

 

 

 

5

„W. Fitzner i Gamp.” Dąbrowa telefon 99

 

Odlewnia i fabryka maszyn

500

210

29358 kg.

32

Ziemniak, Dąbrowa

Zakład elektro-mechan.

5

33

J. Moryc, Dąbrowa

Zakład ślusarski

8

4

400 rb.

34

Szlompka, Dąbrowa

Warsztaty mechaniczne

4

35

R. Zagliszczyński, Dąbrowa

Zakłady ślusarskie

19

6

500 rb.

61

Huta ”Bankowa”, Dąbrowa, telefon 38

 

Huta żelazna

 

3000

 

1222

 

510000 rb.

 

 

Przemysł mineralny.

 

 

 

 

 

84

St. Łada, Strzemieszyce

Wapienniki

47

90 ton

85

D. Siegreich, Ząbkowice

Kamieniołomy

16

260 ton

86

K. Mazaraki, Strzemieszyce

Wapienniki

16

87

St. Świda, Ząbkowice

Kamieniołomy

42

88

R. Piwowar, Ząbkowice

           ‘’

14

11

70000 p.k.

430 ton

89

Hoffman, Dąbrowa

           ‘’

4

99

B-cia Bilewicz, Dąbrowa

Cegielnia

150

58

7000 rb.

410 ton

102

J. Gawlik, Dąbrowa

Cegielnia

50

48

110

Tow. Akc. Ząbkowickie w Ząbkowicach

 

Fabryka szkła

 

700

 

352

 

42000 rb.

 

2305453 mk.

 

Przemysł chemiczny.

 

 

 

 

 

114

„Elektryczność”, Ząbkowice

Fabryka chemiczna

800

196

68000 rb.

157,7 ton

115

„Strem”, Strzemieszyce

      ‘’            ‘’

180

187

75000 rb.

210 ton

119

„Górnik”, Dąbrowa

Fabryka chemiczna

18

120

W. Mondalski, Dąbrowa

Fabryka chemiczna

7

131

M. Wygodzki, Dąbrowa

Fabryka mydła

4

132

Julja Stachowa, Dąbrowa

      ‘’          ‘’

5

133

A. Owczarek, Dąbrowa

      ‘’          ‘’

4

134

P. Musiał, Strzemieszyce

Fabryka świec

6

164

L. Strzegowski, Dąbrowa

Fabryka papy dachowej

6

166

J. N. Englard, Strzemieszyce

Fabryka papy dachowej

8

 

Przemysł spożywczy.

 

 

 

 

 

174

Danecka Ewa, Dąbrowa

Młyn parowy

22

20

175

T. Majcherczyk, Dąbrowa

Młyn elektryczny

193

J. Nowatorski, Dąbrowa

Palarnia kawy

2

194

M. Szeligowski, Dąbrowa

Fabryka octu

5

 

Przemysł drzewny.

 

 

 

 

 

213

D. Grinbaum, Dąbrowa

Zakład stolarski

8

 

Przemysł papierniczy.

 

 

 

 

 

218

H. Werdygier, Dąbrowa

Fabryka gilz

10

228

Mirek, Dąbrowa

Drukarnia

33

229

St. Święcki, Dąbrowa

Litogr., drukarnia i introlig..

29

 

Różne.

 

 

 

 

 

231

Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich, Dąbrowa

 

Zakłady szewskie

 

 

21

 

 

Redakcje pism.
”Przegląd Górniczo–Hutniczy”, dwu-tygodnik. Dąbrowa Górnicza, ul. 3-go Maja 12, tel. 43.

Przedsiębiorstwa Handlowe i inne zakłady w Sosnowcu.
(str. 177-180)

Imię i Nazwisko

Ulica

Rodzaj handlu

Telef.

D ą b r o w a.

A.

Grabowski Jan

Sobieskiego 5

Apteka

 

Moneta Szmul

Sobieskiego 21

Apteczny skład

 

Grzybowski Stanisław

3-go Maja 4

Apteczny skład

 

Grochowski Jan

Sobieskiego 15

       ‘’          ‘’

 

 

B.

 

 

Cyzmer Edmund

Sobieskiego 2

Biuro instalacyjne

 

Tow. Akc. „Lwów”

3-go Maja 18

Bank przemysłowy

 

Kosiński Edmund

Sienkiewicza 9

Biuro budowlane

 

 

C.

 

 

Tomczyk Florentyna

Sobieskiego 15

Cukiernia

 

 

D.

 

 

Bartnik i Jaskólski

Sobieskiego 13

Dom handlowo-przemysłowy

 

Mirek Edmund

3-go Maja 4

Drukarnia

 

Lejtner Edmund

3-go Maja 19

Dom handlowy

 

St. Sawięcki

Sobieskiego 15

Drukarnia

 

J. Lewicki

3-go Maja

         ‘’

 

 

H.

 

 

Szeligowski Mieczysław

Ulman 1

Handel win i wódek

 

Kluka Frydrych

Dębniki 13

Hotel Zagłębia

 

Woźniak Emil

Sobieskiego 17

Handel kolonjalny

 

Owczarek Antoni

          ‘’        19

     ‘’     bławatno-galanteryjny

 

Rudzki Roman

          ‘’        21

     ‘’            ‘’               ‘’

 

Gliksztajn Josek

3-go Maja 6

     ‘’      kupiecki

 

 

K.

 

 

Gonera Stanisław

Sobieskiego

Kiosk z gazetami

 

Parasol Jakób

Sobieskiego 3

Księgarnia

 

Elżonowska Wanda

         ‘’         9

         ‘’

 

Olszewski Antoni

3-go Maja 16

Kino „Odeon”

 

Adamczyk Leokadja

Sobieskiego 8

Księgarnia

 

 

M.

 

 

Rzepecki Michał

Sobieskiego 19

Magazyn obuwia

 

 

P.

 

 

Tow. Wzajemnego Kredytu

          ‘’         8

Przedsiębiorstwo finansowe

 

 

R.

 

 

Himmer Władysław

Kościuszki 17

Restauracja

 

 

S.

 

 

Krzywański Stanisław

Krótka

Sprzedaż przyborów elektryczn.

 

Milchman Szmul

Sobieskiego 7

       ‘’      zegarów i wyr. jubil.

 

Schabowski Józef

         ‘’         8

       ‘’      bronzu i przyb. myśliwskich

 

Nusbaum Jakób

         ‘’         12

       ‘’      drzewa

 

 

W.

 

 

Kligórski Józef

Staro-Dąbrowska38

Warsztat ślusarski

 

L. Martynkowski i L. Nowak

Sienkiewicza 7

Wyrób torebek pap. i zeszytów

 

 

Z.

 

 

Milchman Dawid

Sobieskiego 3

Zakład zegarmistrzowski

 

Brok Teofil

          ‘’        2

Zakład ślusarsko-mechaniczny

 

Opielak Stanisław

          ‘’        19

    ‘’     fryzjerski

 

Ziomek Stanisław

3-go Maja 16

    ‘’            ‘’

 

Szlompek Józef

Miejska 5

Zakład ślusarski

 

Zgliczyński Rajmund

Miejska 8

     ‘’          ‘’

 

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7561 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij