Dokument okupacyjny z Ząbkowic

Opis:

Interesujący dokument z okresu okupacji wystawiony w Ząbkowicach

[u góry po lewej:]

[pieczęć:] Ząbkowice powiat będziński

Gmina Wojkowice Kościelne powiat będziński

Jednostka odpowiedzialna za pobór podatku obywatelskiego:

[pieczęć:] Ząbkowice powiat będziński

Gmina Wojkowice Kościelne, powiat będziński

Znak podatkowy 536

Kasa.………….. jest otwarta dla wpłacających: …………

Kasa gminna Wojkowice Kościelne ma następujące konta: Nr 254 (Bank dla miasta i kraju, Będzin)

[w ramce:] Płaćcie bezgotówkowo! Oszczędzi to długiego czekania przy kasie.

[u góry po prawej:]

Doręczono dnia: [pieczęć:] 25 listopada 1940 194….

Do

Pana/Pani Bochenek Bolesław w Wojkowice Kościelne

[pieczęć:] Ząbkowice powiat będziński

……………………………..Ulica/plac Nr………………………………

Wojkowice Kościelne, dnia [pieczęć:] 25 listopada 1940

[pieczęć:] Ząbkowice powiat będziński

 

Decyzja o potrąceniu podatku

Decyzja o podatku obywatelskim za rok 1940

Według Pana dochodu przeliczonego po kursie dwa Złote = 1 Marka Rzeszy

w roku kalendarzowym 1938 ……………………………………..………… – RM [Reichsmark – Marka Rzeszy]

stawka podatku wg §8 Ustawy o podatku obywatelskim [BStG – Bürgersteuergesetz] w powiązaniu z §6 Piątego Zarządzenia o wprowadzeniu przepisów prawnopodatkowych na przyłączonych ziemiach wschodnich z 29 lutego 1940r. (RGBl [Reichsgesetzblatt – Dziennik Ustaw Rzeszy] I str. 475) wynosi ……………………………………………………… 2,- RM

Gmina [pieczęć:] Ząbkowice powiat będziński pobiera za rok kalendarzowy 1940 podatek obywatelski w wysokości ……..… od  stawki podatku

Stawka roczna podatku obywatelskiego wynosiłaby zatem   ………………………..….. 10,- RM

Z tej kwoty za rok kalendarzowy 1940 (za okres od 01 kwietnia do 31 grudnia 1940 r.) pobiera się trzy czwarte ……………………………. = 7,50 RM

Do tej kwoty dolicza się kwotę z decyzji o potrąceniu …………………………………… – RM

tak, że do zapłaty pozostaje ……………………………… 7,50 RM

Po jednej trzeciej tej kwoty, czyli po 2,50 RM należy wpłacić najpóźniej do 10 maja, 10 sierpnia i 10 listopada 1940 r.  do – wyżej wymienionej gminy*) –  jednostki odpowiedzialnej za pobór podatku obywatelskiego*) – kasy gminnej [pieczęć:] Ząbkowice powiat będziński. – Kwotę tę, ponieważ nie przekracza 5 RM, należy wpłacić do dnia 05 maja do – wyżej wymienionej gminy*) –  jednostki odpowiedzialnej za pobór podatku obywatelskiego*) – kasy gminnej [pieczęć:] Ząbkowice powiat będziński.

Poszczególnych części kwoty podatku nie pobiera się, jeśli w dzień płatności podatku istnieją przesłanki do zastosowania  zwolnienia z podatku z §15 ustęp 1 Ustawy o podatku obywatelskim, w szczególności jeśli suma łączna Pana dochodów w roku podatkowym nie przekroczy prawdopodobnie 400 RM.

Na niniejszą decyzję podatkową służy zaskarżenie. Należy je wnieść w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszej decyzji do – burmistrza –  jednostki odpowiedzialnej za pobór podatku obywatelskiego*) .

Wniesienie środka zaskarżenia nie wstrzymuje skuteczności niniejszej decyzji podatkowej, w szczególności nie wstrzymuje poboru podatku obywatelskiego.

Po upływie terminu zapłaty zaległe sumy będą egzekwowane przez upomnienie lub za pobraniem pocztowym, w razie konieczności na drodze administracyjnej. Powstałe opłaty za ponaglenie i koszty egzekucji ponosi podatnik.

Burmistrz

[podpis nieczytelny]

7,50/100 [dopisek nieczytelny]

*) niepotrzebne skreślić

[pieczęć:] Sumę otrzymałem, Ząbkowice, 27 grudnia 1940

[podpis nieczytelny]

 

B 70 Wydawnictwo druków urzędowych Karl W. Neumann Freiberg i. Sa. [in Sachsen]

Serdeczne podziękowania dla pani Małgorzaty Lehmann, lektora i tłumacza przysięgłego języka niemieckiego (niemieckiml@wp.pl)  za przetłumaczenie dokumentu.

Serdeczne podziękowania również dla Andrzeja Grzebieluchy za udostępnienie archiwalia.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Ząbkowice - Młynarska - 2 Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Andrzej Grzebielucha Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Małgorzata Lehman Kopalnie, huty, firmy - Młyny - Młyn w Ząbkowicach Dzielnice - Ząbkowice - Młynarska

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

6822 - skany

155 - wpisy encyklopedyczne

335 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij