Głos Ziemowida nr 41/1926

Opis:

Szósty numer „Głosu Ziemowida” z 1926 roku.

„Legalizacja Polskiego Kościoła Narodowego.

Dnia 30 września 1926 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Ośw.
Publicznego w urzędowym reskrypcie pod L. N.—VI. C. II 6533/26 wy-
raziło swą zgodę na utworzenie dwóch pierwszych parafij Polskiego
Kościoła Narodowego, mianowicie: w Dąbrowie Górniczej i w Warszawie

Do parafji Dąbrowskiej należą województwa: Pomorskie, Poznań-
skie, Łódzkie, Śląskie, Krakowskie i Kieleckie, reszta do parafji War-
szawskiej. Proboszczem parafji Dąbrowskiej zatwierdzony jest ks. Pra-
łat Andrzej Huszno, proboszczem zaś parafji Warszawskiej ks. Dr. Sta-
nisław Zacharjasiewicz, który urzęduje w Warszawie na Pradze przy
ul. Skaryszewskiej 12, codziennie od g. 10—11 rano. Ks. Huszno jest
mianowany Administratorem całego Polskiego Kościoła Narodowego,
który stanowi autonomiczną grupę w łonie Polskiego Kościoła Prawo-
sławnego.

Proboszczom tych dwóch parafij przysługują wszelkie prawa wy-
znania uznanego przez Państwo, a przeto wyznawcy Polskiego Kato-
lickiego Kościoła Narodowego mogą z całkowitą pewnością prawną
zwracać się do nich we wszelkich sprawach z życiem religijnem zwią-
zanych. Podając do wiadomości publicznej niniejszy komunikat, cały
zespół redakcyjny wraz z Komitetem Polskiego Katolickiego Kościoła
Narodowego wyraża swą wielką radość z powodu odniesionego zwy-
cięstwa. Ks. Prał. A. Husznie składa serdeczne podziękowanie, że tak
zręcznie i szczęśliwie sprawę legalizacji Kościoła Narodowego prze-
prowadził, życząc mu błogosławieństwa Bożego w dalszej pracy na ni-
wie Polskiego Kościoła Narodowego.

Tomasz Legomski
Józef Żak
Stanisław Bański
S. Kręglewski.

Do

Przewielebnego Księdza A. Huszny
Administratora Polsko-Narodowego
Kościoła Prawowiernego
w Dąbrowie Górniczej.”

 

Materiał ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Bibliografia - Czasopisma i gazety - Głos Ziemowida Bibliografia - Zasoby internetowe - Śląska Biblioteka Cyfrowa

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

6747 - skany

153 - wpisy encyklopedyczne

2 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij