XXI Kongres PPS – otwarcie Domu Ludowego w Dąbrowie

Opis:

Fotografia z 49 numeru czasopisma „Pobudka” z 11 listopada 1928 roku. Artykuł nosił tytuł „XXI Kongres P.P.S.”. Oryginalny podpis: Delegaci na Kongres przy otwarciu Domu Ludowego w Dąbrowie.

Budynek w tle to późniejsze kino „Wanda” i kino „Bajka” (ul. 3go Maja 14). Został wyburzony na przełomie maja i czerwca 2006 roku.

Treść artykułu:

Kongres sosnowiecki był najważniejszym wydarzeniem politycznym zeszłego tygodnia. Zasłonił sobą nawet otwarcie sesji sejmowej. Każdy rozumiał, że tam, gdzie decyduje się i określa stanowisko zorganizowanej klasy robotniczej – tam też decydują się losy całego kraju i określają się najbliższe etapy politycznej walki.

Do tego zrozumienia roli P. P, S. w życiu kraju przyłączyła się jeszcze sensacja katowicka, głośno reklamowana przez prasę rządową, jako komórka, która rozsadzi P. P. S. „Wzrost P. P. S. nas przerażał” – mówił w swem piśmie p, Kulerski – Życzymy panu Moraczewskiemu powodzenia” – wołał organ sanacji  „Gazeta Grudziądzka”.
To też oczy całego kraju skupiły się jak ongiś przed 10 laty na P. P. S. — tylko wówczas chodziło o wytknięcie drogi w przyszłość, dziś o obronę kierunku tej drogi przed próbami zawrócenia na manowce reakcji.

W tej atmosferze podążali delegaci na Kongres. I zaraz pierwsze zetknięcie się delegatów ze sobą stwierdziło, jak jednako oceniają swe zadania i obowiązki. Pierwsza wymiana zdań na dworcach czy w przedsionku Domu Robotniczego w Dąbrowie uwypukliła jednomyślność wszystkich delegatów. Tylko plotki burżuazyjnej prasy i przechwałki  „Przedświtu” wołającego do swych niby zwolenników na Kongresie w Sosnowcu, zostawiły pewien osad nieufności. A może istotnie jest ktoś, kto pragnąłby skierować partję na tory ugody z B. B. i poddania się rządowi? A może istotnie jest ktoś, kto chciałby nawiązać stosunki ze zdrajcami? Bliskość Katowic nastroje te wzmacniała bardzo silnie.

W DĄBROWIE
Otwierano Kongres w Dąbrowie Górniczej. Tutaj w drugim roku wojny odbyły się pierwsze narady  działaczy PPS., przystępujących do odbudowy organizacji partyjnej. Tutaj obecnie stanął piękny dom Robotniczy, mogący śmiało rywalizować z zagranicą. Tutaj obecnie tego Domu dokonywano uroczystego otwarcia i oddania w ręce P. P. S.

Na pięknie przybranej scenie zasiedli tego domu twórcy: T. Arciszewski, Jan Cupiał i Cieplak. Oddział czerwonych harcerzy objął straż przednią przed sceną. Honorowa warta górników w oryginalnych strojach z czapkami ozdobionemi kitami z włosia — zajęła boki.. Milicja P. P. S. tworzy kordony, Akademja. Przemówienia. Życzenia rozwoju tej nowej wspaniałej placówce padają z ust przedstawicieli różnych organizacji robotniczych.

A w sercach słuchaczy rośnie uczucie dumy z tego dzieła wysiłku robotników i ginie wszelkie zwątpienie, ustępuje niepodzielnie miejsca pewności zwycięstwa nad wszystkiemi przeciwnościami.
Wreszcie następuje moment, który porusza wszystkich. Tow. Dobrowolski wręcza sztandar ufundowany przez T. U. R. Okręgowemu Komitetowi Robotniczemu PPS. Zagłębia na znak łączności organizacji oświatowej z polityczną. Rozwinięty czerwony znak przyjmuje tow. Berger. Ślubuje mu wierność. Ślubuje w imieniu organizacji walkę pod tym znakiem aż do zwycięstwa socjalizmu. I wszyscy czują, że słowa te to ich wyznanie wiary, że ślubowanie to jest ich ślubowaniem. Łzy entuzjazmu błyszczą w oczach. Męskie, gorące łzy miłości i wiary w sprawę robotniczą.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum - 3 Maja - 14 Kultura - Kina - Bajka Archiwalia - Fotografie Bibliografia - Czasopisma i gazety - Pobudka Uroczystości i wydarzenia - Partyjne - XXI Kongres PPS

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij